em cũng đang có nhu cầu giống thớt, có đơn vị nào cung cấp dịch báo giá cho em thì tốt, tìm mãi mà chẳng có