Thân chào các bác!

Trong quá trình xây dựng link cho blogmoney của em thì em có mua tài khoản hệ thống diễn đàn, nay muốn đa dạng domain nên mạn phép lên đây hỏi xem có bác nào đang dùng tài khoản...