em đọc mà thấy nó cứ lằng nhằng kiểu gì ý, khó hiểu