admin đẹp chai ơi, mình xuống xác trận ý nè, nằm ý nha 11273 điểm (chơi hết) :D