Bài viết nếu có thêm hình ảnh thì trực quan hơn cho những mem mới như mình :hoan-ho: