nhưng đây nó đã gọi là thói quen rồi thì chắc không thể nào bỏ được bác ạ!