Bài viết hướng dẫn khá chi tiết, nếu có thêm hình ảnh minh họa thì sẽ dễ thực hành hơn nhiều, Thân