mình có 1 thắc mắc, sao các kết quả ở cột "hiện diện" của bạn nó lại chẳn đến vậy