mọi ngày vào thấy vị trí trung bình trả biết là cái gì, giờ mới biết nó chậm hơn so với hiện tại