Có lẽ nên làm bằng tay là tốt nhất..nhưng mà lâu quá