pác đào mồ kinh thật, bây giờ có nhiều công cụ phân tích từ khóa lắm, điển hình như mình vẫn đang dùng ISEO để phân tích chọn từ khóa :D