cứ nói vậy chứ qtrọng là trong WMT có thấy link trỏ về không? nếu không có nghĩa là link không có tác dụng!