tks bạn bài viết phân tích khá rõ về xu hướng của google, theo mình tương lai google plus cũng sẽ ảnh hưởng lớn vì đây cũng là 1 mạng xa mới nhưng vì của google nên đc nhiều ng hưởng ứng nhiệt liệt...