Từ trước đến giờ các định nghĩa seo đều là : Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, giờ tiếp cận với cách định nghĩa mới này thấy dễ hiểu hơn !