mỗi ngày một thay đổi, phải luôn cập nhật các thuật toán của GG thì mới seo tốt được.