200 điều này biết để kham khảo thui chứ lúc áp dụng mình có thể gộp nhiều cái lại chắc lọc ra chắc còn lại khoảng chừng 50 yếu tố chúng ta cần làm thôi