Chưa có cái nào đánh giá được vấn đề này nhưng theo em facebook còn tăng nhanh và dễ chứ google plus tăng lâu dã man