PDA

View Full Version : Viết thẻ tiêu đề, mô tả ảnh như thế nàoroman
16-05-2015, 04:52 PM
Như tiêu đề đã nêu.
E thường viết
tiêu đề ảnh: chùng tên từ khóa
Mô tả ảnh: tiêu đề bài viết(có dấu)
Tên ảnh: tên từ khóa(không dấu có dấu - nối)
như vậy đúng hay sai