PDA

View Full Version : Văn phòng - Tác động của phần mềm kế toán với việc giảng dạy ở các trường kinh tếtulinhav
05-04-2013, 12:22 PM
Ngày nay, kế toán chuyên nghiệp sử dụng rộng rãi các ứng dụng máy tính để thực hiện nhiệm vụ như email để liên lạc, Internet cho tìm kiếm, và phan mem ke toan (http://accura.vn/) để ghi lại và phân tích các giao dịch tài chính nhằm đưa ra quyết định. Hệ thống phần mềm kế toán trên máy vi tính bây giờ đã thay thế hệ thống kế toán thủ công trong hầu hết các tổ chức. Trong các trường kinh tế, các sinh viên kế toán ngày càng được tiếp xúc với những lợi ích và lợi ích của máy tính nhiều hơn, được khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin. Theo đó, khóa học kết hợp với trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán (http://accura.vn/) đã được phát triển để hỗ trợ sinh viên trong việc mua lại kiến thức về chu kỳ kế toán.Các câu hỏi nghiên cứu chính là "đến mức độ nào bằng cách sử dụng máy tính để nghiên cứu kế toán dẫn đến hiệu suất học tập tốt hơn?" Một số điều tra đã được thực hiện về tính hữu ích và tác động của các phần mềm kế toán có thể có được thực hiện bởi các sinh viên kinh tế.
http://i1274.photobucket.com/albums/y439/ngoclinhav/hocketoanbangphanmemketoan_zps42a5a052.jpgĐể nghiên cứu các câu hỏi nghiên cứu chính, ba nhóm học sinh khác nhau có thể được kiểm tra: 1) những người đã thực hiện một trường hợp kế toán bằng tay (giấy truyền thống và cách tiếp cận bút chì), 2) những người đã thực hiện các trường hợp tương tự nhưng sử dụng phần mềm kế toán, và 3) những có thực hiện các trường hợp tay đầu tiên, sau đó thực hiện các trường hợp tương tự sử dụng phần mềm kế toán. Với thiết lập này, chúng tôi có thể điều tra sự khác biệt về hiệu năng giữa ba nhóm. Thực hiện ở đây được định nghĩa là mua lại kiến thức của sinh viên của chu kỳ kế toán.Động lực của giấy tờ có ba điểm: 1) cung cấp bằng chứng về học sinh tiếp thu kiến thức kế toán trong việc sử dụng phần mềm; 2) điều tra về tác động của các yếu tố như giới tính, tuổi, và sinh viên 'tình trạng trên hiệu suất và 3) cung cấp cho các giáo sư kế toán, và những người tham gia thiết kế chương trình giảng dạy kế toán, thông tin bổ sung để hỗ trợ họ quyết định triển khai máy tính, và giáo dục từ xa.Phương pháp khảo sát xuất hiện thích hợp hơn để thu thập thông tin từ các sinh viên kế toán trong các trường kinh tế. Tính hữu ích của nghiên cứu này có tiềm năng để tạo sự khác biệt cho các nhà giáo dục và sinh viên kế toán kinh doanh. Giáo dục kế toán có thể được cải thiện trong việc sử dụng một cách khôn ngoan phần mềm trong lớp học.Các điều tra trên giấy tờ là tác động của việc sử dụng phần mềm kế toán có thể có trên hiệu suất học tập của học sinh. Một tài liệu đã được tiến hành từ nơi mà năm giả thuyết nghiên cứu có thể được tiếp tục thử nghiệm thực nghiệm thông qua bảng câu hỏi.