PDA

View Full Version : Phần mềm khác - Thông tin về phần mềm kế toánquyenavc
27-03-2013, 08:15 AM
Phan mem ke toan (http://accura.vn) là một hệ thống ghi chép các giao dịch tài chính trên một máy tính trên một phạm vi đầy đủ các tùy chọn kế toán hầu như luôn luôn phụ thuộc vào kích thước của doanh nghiệp được phục vụ các thực cho. Phần mềm kế toán có thể khác nhau từ các giải pháp nhiều triệu bảng Anh cho các công ty công cộng lớn vào các danh sách đơn giản về thu nhập và chi phí quản lý.
http://4.bp.blogspot.com/-yKRsmOp4qCA/UU_86jTpyJI/AAAAAAAAAzQ/U-SDl56n8d8/s1600/ke+to%C3%A1n+9.jpg


Các yêu cầu từ phần mềm kế toán (http://accura.vn) đa dạng với gói kế toán tài chính phức tạp nhất và toàn diện kết hợp thông tin báo cáo tài chính và quản lý bởi các đội kế toán đủ điều kiện được hỗ trợ bởi các tài khoản thư ký, nhân viên kế toán sổ sách và đóng góp đáng kể từ các nguồn dữ liệu tự động. Nhiều doanh nghiệp nhỏ với các giao dịch tài chính hạn chế có thể sản xuất các tài khoản tài chính hàng năm trong một ngày duy nhất.
Chuẩn mực kế toán khác nhau được yêu cầu từ phụ thuộc vào phần mềm kế toán phù hợp cho mục đích và nhu cầu của khách hàng. Ghi sổ kép tự động thông qua một hệ thống cơ sở dữ liệu và có thể được bố trí trong các mô-đun tài chính thông thường sẽ là lựa chọn của phần lớn các công ty đại chúng. Độc thân nguyên tắc ghi sổ sẽ không được chấp nhận một giải pháp kế toán cho một công ty hạn chế do yêu cầu kiểm toán và nghĩa vụ theo luật định.
Tuy nhiên, nguyên tắc ghi sổ duy nhất không có vị trí của nó trên thị trường cho các doanh nghiệp nhỏ ít phức tạp hơn, duy trì kiểm soát tài chính thông qua một kiến ​​thức thân mật chặt chẽ của tất cả các giao dịch tài chính. Mục tiêu chính của một doanh nghiệp tư nhân có nhiều khả năng là sản xuất của các tài khoản thuế và hoàn thành các hình thức khai thuế định kỳ và hàng năm.
Mức độ tinh vi nhất của phần mềm kế toán trong các công ty lớn nhất phản ánh các chức năng kế toán trong các tổ chức với các mô-đun khác nhau về tài chính cho các khoản phải thu, kiểm soát, thanh toán chứng khoán của các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp và tài sản cố định. Các phân hệ kế toán cũng có thể được tích hợp với các chức năng kế toán không như chức năng sản xuất và công văn và cũng được chia thành các module riêng biệt trong phạm vi chức năng kế toán.
Trong các công ty lớn hơn nhựt ký bán hàng và nhập dữ liệu của doanh thu bán hàng thường sẽ là trách nhiệm của một bộ phận trong khi các khoản phải thu có thể được phân chia chức năng với chức năng kiểm soát tín dụng là một chuyên gia trong các module kế toán. Một bộ phận nữa cũng có thể bao gồm doanh số bán hàng quản lý và hồ sơ khách hàng. Các khoản phải trả bình thường được đa chức năng của các bộ phận thu mua, mua hóa đơn tài khoản bộ phận và chức năng pháp lý cho các khoản thanh toán quá hạn.
Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ cần bao gồm ít hơn danh sách hoá đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng và các giao dịch ngân hàng. Các mục chính của các tài liệu này là một cơ sở dữ liệu tự động hóa các nguyên tắc kế toán kép nhập cảnh và sản xuất cả các khoản phải thu, tài khoản cơ sở dữ liệu phải trả và sổ cái chung.
Một số kiến ​​thức kế toán thường yêu cầu tom hoạt động một hệ thống cơ sở dữ liệu phần mềm kế toán và những kiến ​​thức tài chính thường có sẵn trong công ty như hầu hết các công ty sử dụng phần mềm kế toán cơ sở dữ liệu cũng sử dụng một nhân viên kế toán hoặc tài khoản nhân viên nhập dữ liệu và các công ty nhỏ lớn hơn một chút cũng là kế toán có trình độ để quản lý các chức năng kế toán.
Hệ thống cơ sở dữ liệu giả định một kiến ​​thức về những gì sẽ xảy ra các dữ liệu tài chính sau khi nó đã được đầu vào cho hệ thống để cho phép kế toán để có thể trích xuất từ ​​hệ thống các thông tin cần cho tài chính tốt hơn. Và quan trọng nhất, một kế toán có trình độ đào tạo kiến ​​thức, tài chính và kinh nghiệm để biết những gì hệ thống nên được sản xuất và làm thế nào để truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin đó.
Ngoài việc nhập thu nhập chính và chi tiêu chi tiết những lợi ích nhất của một hệ thống kế toán cơ sở dữ liệu là mức độ kiểm soát tài chính các thông tin mà nó chứa có thể cung cấp cho các công ty quản lý và Giám Đốc tài chính. Các chức năng kế toán cũng có sự an toàn của số dư thử nghiệm sản xuất, định kỳ lợi nhuận và tài khoản mất mát, bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính khác và cho các mục đích thuế và kiểm soát.
Gói phần mềm kế toán đòi hỏi ít hoặc không có kiến ​​thức kế toán có sẵn.
Các công ty nhỏ hạn chế phải có phần mềm kế toán dựa trên các nguyên tắc kế toán kép nhập cảnh như trong Ngoài ra để sản xuất một tài khoản lợi nhuận và mất mát và cân bằng một thử nghiệm để chứng minh tính chính xác và toàn vẹn của các hồ sơ tài chính cộng với một bảng cân đối kế toán là cần thiết cho mục đích báo cáo. Các tiêu chuẩn kế toán yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn có một hệ thống kiểm soát tài chính và phần mềm kế toán là một công cụ thiết yếu trong việc đạt được điều này.
Một số kiến ​​thức kế toán hoặc từ quản lý hoặc gia công phần mềm dịch vụ sổ sách kế toán thường được yêu cầu với ngay cả những eve3n kế toán các giải pháp cơ sở dữ liệu đơn giản nếu điều này đòi hỏi sự hiểu biết về những gì các tài khoản sổ cái phải thu, các khoản phải trả tài khoản sổ cái và kiểm soát có nghĩa là.
Có khả năng khác và các doanh nghiệp có tối thiểu kiến ​​thức kế toán có thể xem xét bảng tính dựa trên phần mềm kế toán. Phần mềm kế toán và sổ sách kế toán sản xuất trên các mẫu cố định là ít linh hoạt vì nó không có ý định là một nguồn của các truy vấn như một tài khoản databased gói. Những nhược điểm của tính linh hoạt được bồi thường bởi thực tế rằng tất cả các mục có thể nhìn thấy, minh bạch và thay đổi có thể được thực hiện dễ dàng hơn.
Các doanh nghiệp nhỏ có yêu cầu khác nhau từ phần mềm kế toán do những doanh nghiệp quản lý chủ sở hữu có kiến thức thân mật. Khía cạnh kế toán tinh vi hơn như con nợ và tài khoản hệ thống kiểm soát cân bằng, crditor dùng thử và kiểm soát thông tin tài chính không có mặt. Khía cạnh quan trọng nhất của tự sử dụng phần mềm kế toán thường là để tạo ra một tập hợp các tài khoản cho các mục đích thuế.
Kế toán doanh nghiệp nhỏ mà không yêu cầu sản xuất của một bảng cân đối kế toán có thể sử dụng việc ghi sổ duy nhất. Trong những khía cạnh đơn giản một giải pháp kế toán tốt hơn và tại thị trường này, một giải pháp kế toán được viết trên bảng tính mà có thể tạo ra lợi nhuận chịu thuế sẽ đáp ứng yêu cầu.