PDA

View Full Version : Văn phòng - Làm báo cáo kế toán tiền lương từ phần mềm kế toántulinhav
26-03-2013, 11:45 AM
Làm báo cáo kế toán tiền lương từ phan mem ke toan (http://accura.vn/) cung cấp cho doanh nghiệp của bạn một bản cáo cáo súc tích, dễ đọc bản tóm tắt các hoạt động tiền lương.Chúng là hữu ích cho việc truy cập thông tin về hoạt động của tổng bảng lương, bảng lương hoạt động cá nhân của nhân viên và các khoản thuế tiền lương. Chúng cũng rất cần thiết trong việc xây dựng nhà nước và các hình thức thuế hàng quý và hàng năm của cá nhân và tổ chức thông qua việc sử dụng phần mềm kế toán (http://accura.vn/)

http://i1274.photobucket.com/albums/y439/ngoclinhav/bao-cao-ke-toan_zpsc124f605.jpg

1. Tổng hợp số liệu bảng lương của bạn trong khoảng thời gian. Thu thập thông tin cho mỗi nhân viên về giờ làm việc, tổng tiền lương hoặc tiền lương, an sinh xã hội và thuế y tế khấu trừ, thu nhập liên bang thuế đã khấu trừ, trừ thuế tiểu bang và bất kỳ điều chỉnh khác vào phiếu lương của họ như bảo hiểm y tế hoặc đóng góp về hưu.

2. Phần mềm kế toán cho phép tạo một bảng tính với các cột cho giờ làm việc, tổng tiền lương hoặc tiền lương, khấu trừ thuế cho doanh nghiệp và các doanh nghiệp nợ, trừ các khoản khác và mức lương chuẩn. Cũng bao gồm một cột cho các nghĩa vụ thuế bạn phải chịu như là một người sử dụng lao động, nhưng không trực tiếp trừ từ tiền lương nhân viên của bạn, chẳng hạn như thuế thất nghiệp và đóng góp phù hợp với an sinh xã hội và thuế y tế. Trong lề trái dành các dòng cho mỗi nhân viên của bạn cho từng thời kỳ tính lương và một dòng để tính toán tổng số kết hợp cho tất cả các nhân viên. Cũng chỉ định dòng để nhập tổng số cho từng tháng và từng quý, cũng như tổng số hàng năm.

3. Nhập dữ liệu bảng lương của bạn trong các báo cáo kế toán tiền lương cho mỗi nhân viên và từng thời kỳ trả lương. Tính tổng số của mỗi nhân viên và từng thời kỳ kế toán. Sử dụng thông tin này cho các hồ sơ nội bộ công ty giữ cũng như các báo cáo thuế.