PDA

View Full Version : Phần mềm khác - Tự làm phần mềm kế toánquyenavc
11-03-2013, 08:38 AM
Cập nhật lợi nhuận và tài khoản mất mát trong các tập tin tài khoản tài chính là tự động. Nếu các tài khoản tài chính tập tin không được cập nhật tự động các liên kết từ bảng tính doanh số bán hàng và hoặc tờ mua không làm việc. Điều này có thể là do các tên tập tin đã được thay đổi mà phá vỡ các liên kết giữa các tập tin.
http://2.bp.blogspot.com/-lQDegBVhGg4/UT0y7TU41AI/AAAAAAAAAwI/QwiU7l_0emQ/s320/757764.jpeg


Lý do phổ biến nhất là cách các tập tin ban đầu được lưu khi ban đầu được tải về từ các trang web bằng cách mở các tập tin đầu tiên trước khi lưu. Khi một tập tin được mở ra đầu tiên trước khi lưu các cửa hàng máy tính tập tin trong một thư mục tạm và thay đổi các liên kết đến các liên kết tạm thời trong thư mục tạm thời.
Khi tập tin đó sẽ được lưu lại là các liên kết tạm thời đang được lưu và không phải là liên kết ban đầu. Liên kết tạm thời được tạo trong một thư mục tạm thời không được công nhận bởi các tập tin kế toán khác có cấu trúc ban đầu. Các hành động được đề nghị là để thay thế các tập tin hiện có bằng cách ghi đè các tập tin kế toán mà không cần mở chúng ra để bảo quản các liên kết ban đầu. Ghi sổ kế toán bán hàng và mua xuất hiện trên tài khoản lợi nhuận và mất mát, nhưng không xuất hiện trên danh sách các chi phí trên tờ khai thuế tự làm việc.
Hướng dẫn sử dụng chứa các ghi chú về cách nhập tỷ lệ phần trăm thuế giá trị gia tăng tỷ lệ căn hộ trên bảng tính sổ sách kế toán bán hàng. Các mục sổ sách kế toán duy nhất của tỷ lệ phần trăm vat phẳng tỷ lệ các bản cập nhật bảng doanh số bán hàng trong cả gói bao gồm những tháng tiếp theo trên bảng bán hàng và cũng có thể mỗi tháng trên bảng tính sổ sách kế toán mua hàng tự động tính toán giá trị thêm thuế theo tỷ lệ phần trăm tỷ lệ căn hộ và chi phí giá trị gia tăng thanh toán khi mua hàng tại mức thuế suất thuế giá trị gia tăng không sản xuất trở lại vat quý. Gói tự sử dụng Phan mem ke toan (http://accura.vn) sản xuất một bảng cân đối kế toán.
Sản xuất một bảng cân đối kế toán là tùy chọn tự cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng và không phải là một yêu cầu thiết yếu hoàn thành việc trả lại tự thuế sử dụng. Các gói phần mềm làm việc tự dựa trên việc ghi sổ duy nhất và không tạo ra một bảng cân đối kế toán đòi hỏi việc ghi sổ kép trong khi các gói công ty TNHH sản xuất một bảng cân đối kế toán vì nó là một yêu cầu pháp lý cho một công ty trách nhiệm hữu hạn.
Khi sử dụng phần mềm kế toán (http://accura.vn) tự bao gồm bán hàng và bảng tính mua và cũng có thể bằng tiền mặt và bảng tính ngân hàng có thể tự sản xuất ra một bảng cân đối kế toán nếu có yêu cầu, nhưng phần mềm kế toán không sản xuất nó sẽ tự động.Tôi có thể mua phần mềm kế toán mới mỗi năm hoặc phần mềm kế toán có thể được cập nhật và được sử dụng cho một bộ thứ hai của tài khoản.
Như phần mềm kế toán và các gói biên chế bao gồm các quy tắc tài chính năm thuế hiện hành cho phép các gói tài chính để tự động hoá sản xuất là thuế năm sau đó trả về mỗi năm có quy định về thuế mới nhúng và trên excel khá hơn nhiều so với một cơ sở dữ liệu kế toán sau đó nó là cần thiết để mua một kế toán mới hoặc gói biên chế mỗi năm.