PDA

View Full Version : Văn phòng - Lợi ích của phần mềm kế toán trong hệ thống ERPtulinhav
01-02-2013, 12:33 PM
Quá trình triển khai thành công bất kỳ hệ thống ERP nào từ khi bắt đầu đến kết thúc đều có sự hỗ trợ của các chức năng trong phan mem ke toan (http://accura.vn/). Từ quá trình khởi động ban đầu thành lập số tài khoản sổ cái chung toàn diện của các phòng hội nghị thí điểm xác nhận số dư tài khoản và báo cáo tài chính, một gói ERP chất lượng sẽ cố hữu với chức năng mạnh mẽ của phần mềm kế toán (http://accura.vn/) rất linh hoạt và dễ sử dụng.

http://phanmemerp.net/wp-content/uploads/phan-mem-erp-thay-the-phan-mem-ke-toan.png

Trong một hệ thống ERP, các module phần mềm kế toán quản lý việc ghi chép và xử lý các giao dịch kế toán trong phạm vi chức năng như tài khoản phải nộp, các tài khoản phải thu, bảng lương. Các khu chức năng và sổ phụ tương ứng của họ sẽ cung cấp các giao dịch vào sổ kế toán tổng hợp báo cáo tài chính được tạo ra để quản lý và các bên liên quan. Bất kể các giao dịch hoặc chức năng, cuối cùng nó sẽ dẫn trở lại sổ cái chung để tổng kết và phân tích. Như vậy, lựa chọn một giải pháp ERP với chức năng phong phú phan mem ke toan là rất quan trọng vào thành công chung của dự án.

Chuyên gia tư vấn ERP cung cấp một dịch vụ cung cấp hoàn chỉnh có thể giúp tổ chức của bạn trong suốt quá trình lựa chọn ERP, thực hiện ERP và quản lý thay đổi tổ chức.. Họ nhận thức được những lạm phát về tiềm năng của các dự án lựa chọn ERP và có thể giúp xây dựng các hàng rào chống lại việc vượt chi phí dự án, phần mềm đó là lệch với nhu cầu kinh doanh, và thiếu hoàn vốn đầu tư nhằm giúp đạt được các cải tiến kinh doanh đo lường.