PDA

View Full Version : Phần mềm khác - Quản lý doanh nghiệp với phần mềm quản lý nhân sự



quyenavc
12-01-2013, 06:43 AM
Phần mềm quản lý nhân sự (http://bizzone.vn/Default.aspx" title="phần mềm quản lý nhân sự) như tên cho thấy các chương trình khuyến mại và quản lý chi tiết đầy đủ của các nhân viên của một tổ chức. Công ty đã được sử dụng các ứng dụng như vậy trên quy mô lớn vì nó hiệu quả viện trợ trong quản lý dữ liệu của nhân viên và quy trình nhân sự khác nhau. Phần mềm quản lý nhân sự được gọi là giải pháp quản trị nguồn nhân lực .


http://3.bp.blogspot.com/-rwQ3j_UFlCM/UPC3uG31uCI/AAAAAAAAAmI/IU2qvyY0SRs/s400/phan+mem+quan+ly+nhan+su.jpg
Có nhiều chức năng mà các bộ phận nguồn nhân lực của một tổ chức cần thiết để thực hiện thủ công. Tuy nhiên, với những phức quy trình và số lượng dữ liệu ngày càng phức tạp, có một nhu cầu cho các hệ thống được phần mềm quản lý nhân sự tự động tích hợp quản lý nhân sự và công nghệ thông tin phù hợp, từ đó giúp lập kế hoạch và thực hiện tự động hoá các quy trình nhân sự. Phần mềm quản lý tài nguyên con người hình thành một phần của ứng dụng nguồn lực doanh nghiệp (ERP) lập kế hoạch cũng có, mà làm cho nó có thể cho các module khác của các ứng dụng tài chính được tích hợp với nó là tốt. Phần mềm quản lý nhân sự đã đạt được quan trọng nhất sau khi nó đã được công nhận rằng các nhân viên và các chi phí liên quan đến họ (trực tiếp hoặc gián tiếp) là dòng chảy kinh doanh tiền tệ đáng kể. Nó là cần thiết để quản lý, quản lý và giảm thiểu các chi phí, và giảm sự phức tạp của con người và quản lý hiệu quả. Một số lĩnh vực chính mà phần mềm quản lý nhân sự được sử dụng hiệu quả là:
· Tham gia quản lý: Mô-đun này thường được tích hợp với các thiết bị thu thập. Các thông tin thu thập được về nhân viên thời gian và giờ làm việc sau đó được sử dụng trong việc đánh giá các mục đích chi phí kế toán.
· Mức lương và đền bù Quản lý: Mô-đun này sử dụng các yếu tố đầu vào của nhân viên làm việc giờ và tham dự và sau đó sử dụng nó để tính toán các chi tiết biên chế của người lao động. Module này cho phép tính toán các khoản thanh toán của nhân viên sau khi xem xét các khoản khấu trừ có liên quan và các loại thuế.
· Quản lý nhân sự: Module tập trung vào thu thập và duy trì thông tin nhân viên như kỹ năng, bồi thường, chi tiết cá nhân, thông tin nhân khẩu học, và các thông tin khác có liên quan. Một module quản lý nhân sự giúp rất nhiều từ quá trình tuyển chọn để nghỉ hưu.
· Lợi ích quản lý: Tất cả các thông tin liên quan đến bất kỳ khoản phụ cấp và lợi ích bổ sung được cung cấp cho nhân viên duy trì trong mô-đun này.Điều này có thể bao gồm các thông tin chi tiết về chính sách bảo hiểm, kế hoạch lương hưu, lựa chọn cổ phiếu, và như vậy.
Phan mem quan ly nhan su (http://bizzone.vn/Default.aspx" title="phần mềm quản lý nhân sự) cũng có thể được trang bị với các tính năng tiên tiến như văn bản kiểm tra tự động cho biên chế và bồi thường thiệt hại, gửi thông báo liên quan đến nhân viên và / hoặc các bộ phận khác tạo các báo cáo phức tạp khác, và phân tích thông tin nhân viên cho các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu trong số nhiều người khác. Phần mềm quản lý nhân sự có khả năng dịch vụ đưa ra ngoài các hoạt động nhân sự thông thường. Một số phiên bản của phần mềm quản lý tài nguyên con người cũng bao gồm các tính năng quản lý nội dung và quá trình tùy chỉnh để cải thiện thông tin liên lạc giữa các nhân viên, do đó làm giảm nhiệm vụ của nhân sự chính quyền đến một mức độ đáng kể.

st1jenny
12-01-2013, 07:21 AM
Sao không đề luôn giá và địa chỉ lên hệ nhỉ ?