PDA

View Full Version : Văn phòng - Những module tiện ích của hệ thống phần mềm quản lý nhân sựtulinhav
03-01-2013, 04:05 PM
Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự (http://bizzone.vn/Default.aspx) là việc tích hợp mối liên kết của các mô-đun nguồn lực tài chính và con người thông qua một cơ sở dữ liệu là sự khác biệt quan trọng nhất để phát triển tính độc quyền,làm cho phan mem quan ly nhan su (http://bizzone.vn/Default.aspx) trở nên linh hoạt hơn.

Các module tiền lương tự động hóa quá trình trả tiền bằng cách thu thập dữ liệu về thời gian và chấm công các nhân viên, tính toán các khoản khấu trừ và các loại thuế khác nhau, và tạo ra các kiểm tra lương định kỳ và báo cáo thuế cho nhân viên. Dữ liệu được cung cấp từ các nguồn nhân lực và thời gian lưu trữ cho các mô-đun để tính toán tiền gửi tự động và khả năng kiểm tra văn bản hướng dẫn sử dụng. Module này có thể bao gồm tất cả các giao dịch liên quan đến nhân viên cũng như tích hợp với các hệ thống quản lý tài chính hiện tại.

http://www.3deducators.com/images/SHRM3.jpg

Các module thời gian và chấm công tập hợp thời gian chuẩn và những làm việc nỗ lực liên quan. Các mô-đun tiên tiến nhất cung cấp sự linh hoạt rộng rãi trong các phương pháp thu thập dữ liệu, khả năng phân phối lao động và các tính năng phân tích dữ liệu. Số liệu phân tích chi phí và hiệu quả các chức năng chính.

Các module quản lý lợi ích trong hệ thống phần mềm quản lý nhân sự cung cấp một hệ thống cho tổ chức để quản lý và theo dõi sự tham gia của nhân viên trong các chương trình lợi ích. Những điển hình bao gồm bảo hiểm, bồi thường, chia sẻ lợi nhuận và hưu trí.

Các module phan mem quan ly nhan su là một thành phần bao gồm nhiều khía cạnh nhân sự từ các ứng dụng khác để nghỉ hưu. Hệ thống hồ sơ nhân khẩu học cơ bản và các dữ liệu địa chỉ, lựa chọn, đào tạo và phát triển, khả năng và kỹ năng quản lý, hồ sơ quy hoạch đền bù và các hoạt động khác có liên quan. Hệ thống hàng đầu cung cấp khả năng "đọc" các ứng dụng và nhập dữ liệu có liên quan đến các lĩnh vực cơ sở dữ liệu áp dụng, thông báo cho người sử dụng lao động và nhà cung cấp vị trí quản lý và điều khiển vị trí. Chức năng quản lý tài nguyên của con người liên quan đến việc tuyển dụng, vị trí, đánh giá, bồi thường và phát triển của các nhân viên của một tổ chức. Ban đầu, các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống thông tin máy tính dựa trên:

Sản xuất, trả tiền, kiểm tra và báo cáo tiền lương.
Duy trì hồ sơ cán bộ, quản lý tài năng.